September 26,2020 | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

Titrina News Agency

تبلیغات

گزارش اختصاصی تیترایران از پس لرزه های انتشار خبر قرار جلب مدیرعامل منطقه آزاد ماکو؛

حسین فروزان ناشر خبر صدور قرار جلبش را تهدید کرد

مدیر عامل منطقه آزاد ماکو که به تازگی قرار جلب به دادرسی علیه اش صادر شده ناشر خبر را تلویحا تهدید کرد؛اکنون باید قبل از قضاوت مرجع قضایی در این خصوص،...

اقتصاد